Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Регламент ученого совета НТУ "ХПИ"

1 Загальні положення

 

1.1. Регламент визначає порядок підготовки і проведення засідань вченої ради Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут» (далі НТУ "ХПІ" або Університету); формування постійних комісій; процедуру розгляду питань та прийняття рішень; права та обов’язки членів вченої ради; повноваження Голови вченої ради, його заступника та вченого секретаря; порядок здійснення контрольних функцій вченої ради.

1.2. У своїй діяльності вчена рада (далі Рада) керується Законом України «Про вищу освіту», правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом університету.

1.3. Засідання вченої ради відбуваються за адресою: м. Харків, вул.Фрунзе, 21, головний корпус, ІІ поверх, зал засідань вченої ради.

За рішенням голови або, у разі його відсутності, заступника голови Ради засідання може проводитися в іншому місці.

1.4. Засідання вченої ради проводяться відповідно до схваленого нею плану роботи не рідше одного разу на місяць протягом навчального року. За потребою можуть бути призначені позачергові засідання за рішенням голови вченої ради, узгоджені з ректоратом університету.

1.5.  Відкритість засідань Ради забезпечує можливість присутності на них членів трудового колективу.

1.6. Гласність засідань Ради забезпечує оприлюднення її рішень.

1.7. Організація підготовки засідання Ради покладається на ученого секретаря.

1.8. Проводить засідання Ради голова вченої ради або за його дорученням заступник голови вченої ради Університету.

1.9. На засідання  запрошуються  члени Ради, керівники структурних підрозділів та особи, яких безпосередньо стосуються питання порядку денного засідання Ради, а також члени трудового колективу.

1.10. Організаційне,  документальне та інформаційне  забезпечення діяльності Ради здійснює Голова та секретаріат вченої ради.

 

2. Організація роботи вченої ради.

 

2.1. Вчена рада НТУ "ХПІ"  розглядає питання і приймає по ним рішення у відповідності до регламенту і повноважень (компетенцій), визначених Статутом НТУ "ХПІ"  і дійсним положенням про вчену раду НТУ "ХПІ".

2.2. Для підготовки питань для засідань Ради, доскональної проробки проблем з конкретних напрямків діяльності університету та підготовки проекту рішення вчена рада утворює постійні та тимчасові комісії, проект рішення яких доводиться до профільних проректорів та висвітлюється перед засіданням на інформаційній дошці та мультимедійному екрані.

Постійні комісії створюються на другому робочому засіданні нової Ради і затверджуються наказом ректора.

Тимчасові комісії створюються за пропозицією голови Ради та узгоджуються з ректоратом.

2.3. Постійні комісії вченої ради НТУ "ХПІ" :

§  питання студентського самоврядування та молодіжної політики;

§  регламент вченої ради та організаційні питання;

§  соціальна політика та адміністративно-господарська робота;

§  підготовка кадрів вищої кваліфікації та діяльність спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій;

§  науково-дослідницька, інноваційна та редакційно-видавнича робота.

§  міжнародна діяльність та підготовка іноземних студентів;

§  питання економічної та фінансової роботи університету;

§  комісія з фундаментальної та теоретичної підготовки спеціалістів;

§  гуманітарна, виховна, спортивно-масова робота та художньо-естетичного виховання;

§  підготовка фахівців гуманітарного напряму та мовна підготовка;

§  довузівська підготовка, заочне навчання, військовий факультет, позабазові підрозділи;

§  інформаційні, телекомунікаційні технології, електронна та дистанційна освіта, державно-приватне партнерство;

§  зміст та стандарти освіти, навчальні плани і програми, підготовка фахівців за новими напрямами технічної освіти, новий прийом, приймальна комісія;

§  методика викладання, нові технології в навчанні, дуальна форма навчання, комплексне та ігрове проектування;

§  якість освіти, система гарантії якості освіти, методи та зміст тестів незалежного оцінювання знань;

§  правове забезпечення всіх напрямів діяльності університету на підставі нормативно-правових актів України ;

§  практична підготовка, випуск спеціалістів, договірна підготовка;

§  робота наукової бібліотеки та її зв’язок з навчальним процесом, вихованням та науковими роботами.

2.4. Кожну комісію очолює голова комісії.

2.5. Порядок розгляду питань комісіями відповідної направленості.

2.5.1. Кожна комісія розглядає питання згідно річного плану в межах своєї компетенції. Загальноуніверситетська юридична служба перевіряє суть питань щодо відповідності до вимог закону. Після цього комісія, яка координує відповідне питання, готує довідку та проект рішення.

2.5.2. Проект рішення та довідка завчасно передаються на обговорення Ради для можливості опрацювання даного питання.

2.5.3. Голова Ради перевіряє та розписує питання порядку денного на відповідні комісії.

2.6. Голова вченої ради, заступник Голови, вчений секретар та керівники постійних комісій вченої ради складають координаційний комітет, до основних завдань якої належить:

§  складання плану роботи Ради;

§  організація засідання Ради.

2.7. Вчена рада НТУ "ХПІ" працює на підставі річних (календарних) планів у рамках навчального року, які затверджуються у вересні чергового навчального року.

Формування планів роботи Ради здійснюється на основі рішень та рекомендацій ректорату, пропозицій постійних комісій ради та  керівників громадських організацій, університету, які передаються Голові Ради і вченому секретарю для узагальнення і винесення на розгляд ректорату та вченої ради.

2.8. В порядок денний засідань вченої ради додатково за пропозицією її членів і за узгодженням з ректоратом можуть бути включені поточні питання, що не передбачені річним планом.

2.9. Кожне засідання вченої ради починається з реєстрації присутніх в реєстраційному листі, яку в обов’язковому порядку проводить  секретаріат.

2.10. Засідання вченої ради правомочне, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

2.11 Порядок денний планових засідань вченої ради формуються вченим секретарем, затверджуються ректором та Головою Ради та висвітлюється на стендах перед засіданням.

2.12. Матеріали, що представляються на засідання Вченої ради, повинні включати довідку про сутність питання, проект рішення і, при необхідності, проекти інших документів, що приймаються Вченою радою.

Заступник Голови вченої ради організує підготовку не пізніше, ніж за два робочі дні до дня засідання проекту рішення питань порядку денного відповідними постійними комісіями в електронному варіанті. При затримці представлення або відсутності матеріалів на день засідання Голова вченої ради може зняти питання з порядку денного.

2.13. Представлені матеріали і проекти рішень повинні бути підписані головами постійних комісій (за компетенцією) і погоджені ректором або проректорами.

2.14. Засідання вченої ради НТУ "ХПІ" проводить його Голова (за відсутності голови – його заступник).

2.15. Засідання Ради є відкритими для всіх викладачів та інших категорій працівників і студентів університету. Голова інформує вчену раду на початку засідання про участь в роботі запрошених і меті їх участі в засіданні.

2.16. Порядок денний засідання вченої ради, порядок обговорення питань затверджується Радою за пропозицією Голови на початку засідання.

2.17. Рішення вченої ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради відкритим голосуванням, за винятками, які передбачені чинними законодавством або іншими нормативними документами.

2.18. Всі засідання вченої ради НТУ "ХПІ" оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні (Голова ради або його заступник) і вчений секретар. Рішення Ради з питань, що розглядаються, оформлюються окремим документом та зберігаються спільно з протоколом засідання. Оригінали протоколів зберігаються у секретаріаті Ради.

Працівникам НТУ "ХПІ", які мають відношення до рішень Ради, надаються завірені головуючим на засіданні та ученим секретарем витяги з протоколів засідань.

2.19. На підставі рішень вченої ради видаються відповідні накази ректора НТУ "ХПІ". Щорічно вчений секретар звітує в грудні місяці поточного року матеріали щодо діяльності та виконання рішень вченої ради.

2.20. Протоколи засідань Ради і матеріали до них є документами постійного строку зберігання. Протягом 5 років протоколи і матеріали зберігаються у секретаріаті. По завершенню терміну зберігання вчений секретар у встановленому порядку передає на архівне зберігання протоколи засідань і матеріали до них до архіву НТУ "ХПІ".

 

3. Повноваження та обов’язки Голови вченої ради університету

 

3.1 Вчену раду Університету очолює її Голова, який обирається таємним голосуванням на строк діяльності Ради з числа її членів та має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.

3.2 Голова вченої ради університету:

- веде засідання вченої ради університету;

- організовує роботу Ради відповідно до повноважень, наданих йому Положенням про вчену раду НТУ "ХПІ", Статутом університету та цим регламентом;

- погоджує з ректором  систему  розгляду питань у порядку денному засідань та доповідачів;

- організовує роботу постійних комісій вченої ради університету та контроль виконання рішень  ради ;

- дає доручення членам вченої ради університету по їх компетенції;

- сумісно з ректором Університету призначає дати планових і позачергових засідань Ради;

- вносить до порядку денного засідання Вченої ради університету питання, які потребують оперативного розгляду (позапланові питання);

- здійснює зв'язок з органами місцевої власті, Міністерством освіти і науки в межах своїх повноважень;

- для діяльності Ради здійснює запит необхідних матеріалів та інформацію від структурних підрозділів університету.

3.3 У разі відсутності Голови засідання Вченої ради університету проводить його заступник.

 

4. Повноваження та обов’язки заступника Голови вченої ради університету

 

4.1. Рада з числа своїх членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, відкритим голосуванням обирає заступника Голови на строк діяльності Ради.

4.2. Заступник Голови вченої ради університету:

- веде засідання вченої ради університету у разі відсутності голови;

- проводить частину засідання, яка стосується оцінки роботи Голови вченої ради університету;

- за дорученням Голови вченої ради університету бере участь у роботі постійних комісій  ради  та здійснює контроль виконання рішень Вченої ради університету.

 

5.  Повноваження та обов’язки вченого секретаря університету

 

5.1 Вчений секретар Ради  виконує такі функціональні обов'язки:

- організовує інформаційну підготовку засідань вченої ради університету;

-  оформляє протоколи засідань Вченої ради університету, організовує розсилку виписок з протоколів адресатам;

- після закінчення календарного року інформує вчену рада університету про виконання плану роботи і прийнятих рішень;

- контролює підготовку документів для проведення конкурсів на заміщення вакантних посад і присвоєння вчених звань;

- контролює встановлений порядок конкурсного відбору претендентів на посади професора, доцента, завідувача кафедри;

- контролює участь членів ради в засіданнях;

- в межах компетенції за своїми напрямами здійснює робочий зв'язок з департаментами Міністерства освіти и науки України;

5.2 Для здійснення своїх повноважень вчений секретар має право запитувати інформацію і матеріали у всіх структурних підрозділах університету.

 

6.  Права и обов’язки членів вченої ради НТУ "ХПІ"

 

6.1. Член вченої ради НТУ "ХПІ" має право:

- обирати і бути обраним у постійні комісію та інші робочі органи, що створюються вченою радою;

- брати участь в обговоренні, вносити пропозиції, зауваження і поправки по суті питань, що розглядаються, і в проекти рішень, що приймаються по ним;

- вносити пропозиції і зауваження щодо порядку ведення засідань Ради;

- запитувати і отримувати інформацію в структурних підрозділах НТУ "ХПІ" в обсязі, необхідному для підготовки питання до засідання Ради;

- вимагати занесення в протокол своєї особистої думки про питання, яке розглядається;

- у разі, якщо член Ради не може бути присутнім на засіданні, має право попередньо подати Голові  Ради відповідні пропозиції у письмовій формі. Звернення відсутнього члена з питань порядку денного засідання, яке подане у письмовій формі, розглядається на засіданні Ради і враховується під час голосування

6.2 Член Вченої ради НТУ "ХПІ" зобов’язаний:

- брати участь у всіх засіданнях Ради. Про неможливість бути присутнім на засіданні зобов’язаний завчасно проінформувати Голову, заступника Голови  або вченого секретаря;

- брати участь в реалізації рішень Вченої ради;

- регулярно інформувати трудовий колектив свого структурного підрозділу про діяльність Вченої ради;

- періодично інформувати голову і вченого секретаря про стан справ на дорученій ділянці роботи.

6.3. При систематичному пропуску засідань вченої ради із неповажних причин  Комісія з питань регламенту та організаційних питань може поставити перед вченою радою питання щодо дострокового припинення повноважень члена Ради та виведення із складу ради.

 

7. Порядок проведення засідання вченої ради

 

7.1. Засідання вченої ради НТУ "ХПІ" починаються з обов’язкової реєстрації присутності членів Ради, яку здійснює секретаріат за реєстраційним листом встановленої форми.

7.2. Голова Ради або його заступник, що головує на засіданні Ради:

- відкриває і веде засідання у відповідності з цим регламентом;

- представляє запрошених учасників засідання;

- пропонує до затвердження порядок денний засідання;

- оголошує доповідачів з основних питань і виступаючих з числа запрошених;

- спільно з вченим секретарем регулює за необхідністю процедурні питання;

- ставить на відкрите голосування пропозиції членів Ради або лічильної комісії;

-  спільно з вченим секретарем проводить відкрите голосування і оголошує його результати;

- контролює ведення протоколів засідання і підписує їх.

7.3. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:

- попередити виступаючого у випадку порушення даного регламенту, а при повторному порушенні позбавити його слова;

- позбавляти слова без попередження, якщо виступаючий допускає вирази, що несумісні з Моральним кодексом вченого та вузівською етикою;

- попереджувати виступаючого у випадку його відхилення від теми виступу, а при повторному порушенні позбавляти його слова;

- видаляти з залу засідань осіб, що заважають роботі Ради.

7.4. Члени Ради, які не змогли виступити у зв’язку із закінченням обговорення питання, вправі долучити тексти своїх виступів до протоколу засідань.

7.5. Доповідачами з головних питань можуть бути ректор, Голова Ради, проректори, директори філій і інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедрами, керівники інших структурних підрозділів.

Голова постійної комісії, що готує питання до розгляду на засіданні Ради, є як правило, співдоповідачем або координатором відповідних виступів членів постійних комісій. В процесі обговорення членами Ради  до матеріалів, що розглядаються, можуть бути внесені зміни та доповнення. 

7.6. Питання про представлення з конкурсних справ на посаду та  до вченого звання доцента, професора, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) доповідає ректор Університету або в разі відсутності ректора головуючий на засіданні за його дорученням.

7.7. З питань представлення до почесних звань (заслужений діяч науки і техніки, винахідник, почесним знакам, грамотам) доповідачем є ректор Університету.

7.8.  Порядок голосування і прийняття рішень.

Рішення Ради приймаються відкритим або таємним голосуванням. Відкрите голосування проводить головуючий на засіданні Ради.

7.8.1. Відкритим голосуванням приймаються всі рішення з відповідних процедурних питань:

- про затвердження чи змінення порядку денного засідання;

- про перерву в засіданні чи переніс засідання;

- про надання додаткового часу для виступу;

- про перенесення або завершення обговорення;

- про визначення складу лічильної комісії;

- про вирішення питань, які не мають принципового характеру за одностайним рішенням членів Ради.

Перед початком відкритого голосування головуючий на засіданні повідомляє про пропозиції, які ставляться на голосування, уточнюються формулювання та послідовність, в якій вони ставляться на голосування, нагадує, якою більшістю голосів (від загального числа членів Ради, від числа членів Ради, що присутні на засіданні і що беруть участь в голосуванні) може бути прийняте рішення. Після цього оголошення ніхто не може переривати голосування.

Члени Вченої ради при відкритому голосуванні висловлюють свою думку з питання, що поставлене на голосування, одним з варіантів відповіді «за», «проти», «утримався» підняттям руки або поіменно вголос.

Підрахунок голосів проводить вчений секретар Ради. Після закінчення підрахунку голосів головуючий оголошує про прийняте рішення.

При відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, головуючий переносить голосування на наступне засідання Вченої ради.

7.8.2.  Таємне голосування проводиться з наступних питань:

- проведення конкурсу на заміщення посад директора інституту, декана факультету, завідувача кафедри,  професора кафедри;

- представлення до вчених звань доцента, професора та старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

- висування співробітників НТУ "ХПІ" в дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти академій наук;

- включення до складу авторського колективу роботи, яка висунута на здобуття Державної премії України;

- висунення кандидатур на отримання державних стипендій видатним науковцям та молодим вченим;

- іншим питанням, що передбачені відповідними положеннями і нормативно-правовими актами.

Таємне голосування проводиться з використанням бюлетенів. Рішення про включення здобувачів в бюлетень приймається відкритим голосуванням.

Для проведення таємного голосування і підрахунку його результатів Рада відкритим голосуванням обирає лічильну комісію у складі не менше п’яти членів.  До складу лічильної комісії не може бути включений член Ради, якщо його кандидатура балотується.

Лічильна комісія:

- встановлює присутність члена ради на засіданні при проведенні голосування;

- видає бюлетені для таємного голосування у відповідності із персональним списком складу Ради;

- створює умови для таємного волевиявлення при голосуванні членів Ради;

- розглядає звернення членів Ради, пов’язані з порушенням порядку голосування чи перешкодами при голосуванні;

- встановлює недійсність бюлетеня;

- проводить підрахунок голосів та оголошує результати голосування.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються секретаріатом Ради в кількості, що відповідає числу  членів Ради.

Всім членам Ради, які беруть участь у засіданні, видається один бюлетень за всіма кандидатурами, які балотуються на відповідні рішення, що поставленні на голосування. Отримання  бюлетенів члени Ради підтверджують особистим підписом в реєстраційному листі.

Голосування здійснюється у відповідності з правилами заповнення бюлетенів, за якими здійснюються вибори або інші питання відповідно діючим нормам та правилам. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов’язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів Вченої ради. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний».  Бюлетені для таємного голосування опускаються в ящик, який попередньо опечатаний головою лічильної комісії.

Після закінчення голосування лічильна комісія в окремому приміщенні відкриває ящик для голосування і здійснює підрахунок голосів. Недійсними при підрахунку голосів вважаються бюлетені, що зіпсовані, невстановленої форми, а також бюлетені, за якими неможливо визначити волевиявлення голосуючого. Доповнення, внесені до бюлетеню, при підрахунку голосів не враховуються.

За результатами таємного голосування лічильна комісія складає протокол, що підписується всіма її членами. Протоколи лічильної комісії зачитує її голова та затверджується Радою відкритим голосуванням.

При конкурсному відборі на заміщення посад науково-педагогічних працівників, виборах завідувачів кафедр і деканів рішення Ради вважається позитивним, якщо за кандидата проголосували більше 50 відсотків членів Вченої ради, що брали участь у голосуванні.

При рішенні щодо присвоєння вчених звань рішення Ради вважається позитивним, якщо за кандидата проголосували 2/3  членів Ради, що брали участь у голосуванні.

7.9. Проекти рішень Ради з питань, після обговорення ставляться на голосування. Проект може бути прийнятим в цілому або за основу відкритим голосуванням. За основу проект приймається, якщо у членів Вченої ради  є суттєві зауваження до тексту, поправки і доповнення. В цьому випадку всі поправки і доповнення повинні бути обговорені і проголосовані, після чого рішення Ради приймається в цілому. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів.

Рішення Ради оприлюднюються наказом  ректора або витягом з протоколу.

7.10. На засіданні Ради ведеться протокол, в якому фіксуються хід і результати проведеного засідання. Протоколи вносять до номенклатури справ Університету, їх облік і передача до архіву здійснюється вченим секретарем Університету у встановленому порядку.

7.11. Перелік справ і документів, обов’язкових для ведення і зберігання в секретаріаті Ради:

- протоколи засідань Ради;

- рішення Ради;

- тези і доповіді на засіданнях;

- матеріали таємного голосування;

- оригінали нормативних документів, прийнятих Радою.

 

† 29.09.2016 15:30:00