Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Центр заочного навчання (ЦЗН)

Декан – професор ЗАЇКА Едуард Ілліч

тел. 707-62-35.

Центр заочного навчання НТУ "ХПІ" розташований за адресою: 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21 електротехнічний корпус, 3 поверх, к.312, 318, 319.

тел./факс: (057)706-32-19,телефони для зв’язку: (057)70-76-235; (057)70-76-469; (057)707-69-35.

Приймальна комісія : електротехнічний корпус,фойє ІІІ поверху, к.318.

Історія заочної форми підготовки Фахівців з вищою освітою при НТУ "ХПІ"

Підготовка фахівців з вищою освітою без відриву від виробництва бере початок у повоєнний період ІІ світової, а саме з 1947року. В той період при Харківському тракторному заводі (ХТЗ) було створено навчально-консультаційний пункт (НКП) Всесоюзного політехнічного інституту, в начальній роботі якого, саму активну участь, приймали викладачі нашого на той період політехнічного інституту (ХПІ).

З 1968 року НКП при ХТЗ було трансформовано в вечірній факультет (ВФ) ХПІ, в структурі якого велась підготовка фахівців з шести спеціальностей електромашинобудівного  напрямків при плані державного замовлення в кількості 120 осіб щорічно. В викладацькій роботі при ВФ ХПІ приймали участь: від ХПІ – завідувачі кафедр того періоду, ведучі доктори та кандидати наук; від ХТЗ – його директори Біблик В.В., Тодоров П.П., головний інженер ХТЗ Гудзь С.П., начальник відділу технічного навчання Журжалін В.Г та інші.

Паралельно в цей же період ХПІ проводив навчання за заочною формою при Сумському філіалі по 12 спеціальностям електро-машинобудівного та хімічного напрямків при плані бюджетного заказу в 290 осіб щорічно. У зв’язку із створенням Сумського фізико-технологічного інституту на базі філіалу ХПІ весь контингент заочників з планом прийому на 1991 рік було передано в Кременчуцський філіал ХПІ, де навчання студентів на цій філії проводилось до третього курсу ,після чого вони проводжували навчання в стінах ХПІ на заочному відділенні,деканом якого був сьогоднішній перший проректор НТУ "ХПІ" професор Є.І. Сокол. Чисельність студентів-заочників на той період складала близько 600 чол. Паралельно продовжувалась підготовка спеціалістів по вечірній формі на базі вечірнього факультету ХПІ при ХТЗ. За весь період функціонування вечірнього факультету при ХТЗ його деканами були : доцент Євдокимов А.Є., доцент Полницький К.А., доцент Ходарєвський М.Г, професор Стєпанов М.С. та доцент Погорєлов С.М.

В 1994р заочне відділення ХПІ було трансформоване в заочний факультет ХПІ,деканом якого було призначено профессора Є.І. Заїку, котрий очолює цю структуру по сьогоднішній день.

З цього ж року розпочато прийом абітурієнтів на заочне навчання з першого курсу в стінах НТУ "ХПІ" по 17 спеціальностям,включаючи і ті,що були в Кременчуцькій філії.

В подальшому в своїй роботі заочний деканат велику увагу приділяв розширенню переліку спеціальностей для підготовки спеціалістів по заочній формі. Так,вже у 1995 році набір абітурієнтів проводився на 21 спеціальність, розпочато пройом на економічні спеціальності. На цей період план держзамовлення на заочне навчання складав – 490. В цьому ж році було набрано дві контрактні групи студентів для отримання другої вищої освіти за спеціальністю "Менеджмент у виробничій сфері".

Подальша політика університету була спрямована на розширення заочної форми навчання ,відкриття навчально-консультаційних центрів (НКЦ) в різних регіонах України,та інше. Загальне керівництво від ректорату здійснював на той період часу проректор,а нині – ректор НТУ "ХПІ"

Л.Л. Товажнянський. Подальше розширення НКЦ (Ізюм, Балаклея, Полтава, Бердянськ) сприяло, створенню окремого факультету дистанційної та доуніверситетської підготовки. Результатом кропіткої роботи універститету по розширенню та удосконаленню заочної форми навчання явилось те,що контингент студентів складав близько 5тис., як бюджетної так контрактної форм навчання, а підготовка студентів проводилась за 54 спеціальностями. За цей же період була відкрита підготовка спеціалістів за “специфічними категоріями" (адміністративний менеджмент, педагогіка вищої школи, переклад, управління проектами) на базі вищої освіти, що додатково до загального контингенту заочників складало близько 400 контрактних студентів.

 

Сьогодення

Високий рівень підготовки спеціалістів за заочною формою навчання базується на досягнутому рівні навчально-методичної та організаційної роботи деканату (центру заочного навчання) за достатньо, болісний період реформації як промисловості,так і всього народного господарства України.

З урахуванням нових спеціальностей, котрі відкриваються для набору абітурієнтів на заочну форму навчання, НТУ "ХПІ" проводить підготовку за 26 напрямками та 60 спеціальностями  машинобудівного, електромашино-будівного, хімічного та економічного напрямків. Підготовка спеціалістів проводиться на рівнях :бакалавр;спеціаліст; магістр.

Перелік напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється набір до центру, приведений http://www.kpi.kharkov.ua/ru/education/czn.

На заочній формі навчання отримують освіту громадяни як України, так і близького та далекого зарубіжжя – з Азербайджану, Білорусії, Германії, Молдови, Росії, Туркменістану.

В НТУ "ХПІ" до організації та проведенню заочного навчання залучені кращі викладачі, котрі мають навички керівництва в промисловій сфері, велика кількість професорів та доцентів нашого університету. Завдяки цьому якість підготовки спеціалістів знаходиться на рівні денного навчання.

Всю загальну характеристику кожної спеціальності можливо отримати із основних відомостей на сайтах факультетів денної форми навчання,оскільки з цих же спеціальностей проводиться підготовка і на денній формі.

Крім того, в холі ІІІ поверху електротехнічного корпусу наглядно презентовані всі спеціальності заочного центру навчання.

Навчання на заочному центрі, здійснюється як на бюджетній, так і на контрактній основах.

Терміни навчання: Бакалавр – 4 роки;

Спеціаліст та магістр – 5 років 10місяців.

Специфічні категорії

 • Енергетичний менеджмент
 • Управління проектами
 • Адміністративний менеджмент (друга вища освіта)
 • Педагогіка вищої школи (друга вища освіта)

Філологія

 • Переклад

Маркетинг

 • Маркетинг

Облік і аудит

 • Облік і аудит

Менеджмент

 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Менеджмент зовнішньоекономічної
  діяльності

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

Комп’ютерні науки

 • Системи і методи прийняття рішень
 • Інформаційні технології проектування

Комп’ютерна інженерія

 • Системне програмування
 • Комп’ютерні системи і мережі

Системна інженерія

 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • Автоматизоване управління технологічними процесами

Інженерна механіка

 • Технології машинобудування
 • Обладнання та технології ливарного виробництва
 • Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
 • Гiдравлiчнi машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Машинобудування

 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Колісні та гусеничні транспортні засоби
 • Металорізальні верстати та системи
 • Пiдйомно-транспортнi, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
 • Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
 • Обладнання переробних і харчових  виробництв

Теплоенергетика

Теплоенергетика

Інженерне матеріалознавство

 • Прикладне матеріалознавство

Гідроенергетика

 • Гідроенергетика

Енергомашинобудування

 • Котли і реактори
 • Кріогенна техніка і технології

Електротехніка та електротехнології

 • Електричні системи i мережі
 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
 • Техніка та електрофізика високих напруг

Електромеханіка

 • Електричні системи і комплекси транспортних засобів
 • Електромеханічні системи
  автоматизації і електропривод
 • Електричний транспорт
 • Електричні машини і апарати
 • Електропобутова техніка

Мікро- та наноелектроніка

 • Фізична і біомедична електроніка

Електронні пристрої та системи

 • Електронні системи

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

 • Метрологія та вимірювальна техніка

Приладобудування

 • Прилади і системи екологічного моніторингу
 • Прилади і системи неруйнівного контролю

Хімічна технологія

 • Хімічні технології органічних речовин
 • Хімічні технології неорганічних речовин
 • Технічна електрохімія
 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології тугоплавких  неметалевих i силікатних матеріалів
 • Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів

Біотехнологія

 • Промислова біотехнологія

Харчові технології та інженерія

 • Технології продуктів бродіння і виноробства
 • Технології жирів і жирозамінників

Рухомий склад залізниць

 • Локомотиви та локомотивне господарство

 

† 06.08.2013 13:37:00