Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Учбово-методичний пiдроздiл

Методичний вiддiл

Начальник методичного вiддiлу – канд. псих. наук, доц. каф. педагогіки та психології управління педагогічними системами Панфілов Юрій Іванович.
Головний корпус, к. 3. Тел.: 707-62-78; 707-61-74; 22-19

Методичний відділ є структурним науково-методичним підрозділом НТУ «ХПІ». У своїй діяльності відділ керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про мови” та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН України стосовно вищої освіти, Статутом інституту. Відділ безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.

Основні завдання:

 • удосконалення організації та забезпечення навчально-виховного процесу;
 • розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, виявлення, узагальнення і розповсюдження кращого досвіду;
 • пошук нових та удосконалення існуючих методик підвищення ефективності та якості проведення всих видів навчальних занять;
 • спрямування діяльності навчальних підрозділів університету на безперервне підвищення професійної майстерності викладачів;
 • підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, передбачення тенденцій розвитку і вдосконалення методичної роботи.

Функції методичної роботи:

 • організація та проведення:
  • семінарів та інших форм занять, що спрямовані на активізацію роботи з удосконалення педагогічної майстерності викладачів;
  • конференцій, виставок науково-методичної літератури та конкурсів;
 • створення та аналіз бази даних щодо участі науково-педагогічних працівників університету у роботі спрямованій на забезпечення навчально-виховного процесу необхідною методичною літературою (програма «Підручник»).

 

Методична рада

Основнi завдання методичної ради:

 • Визначення перспективних напрямiв пiдготовки i перепiдготовки кадрiв по профiлях унiверситету.
 • Постiйне удосконалення змiсту освiти вiдповiдно до потреб часу та основних тенденцiй розвитку науки i технiки. Поглиблення i розширення гуманiзацiї i гуманiтаризацiї, комп'ютеризацiї та iндивiдуалiзацiї освiти.
 • Пiдвищення наукового, методичного i методологiчного рiвнiв навчально-виховного процесу; поширення передових методiв навчання, спрямованих на активiзацiю пiзнавальної дiяльностi студентiв; розвиток їх творчого мислення i самостiйностi; удосконалення навчально-лабораторної бази, розширення видавничої дiяльностi з метою забезпечення нових дисциплiн унiверситету за програмою "Пiдручник".
 • Поглиблення iнтеграцiї освіти, науки i виробництва.
 • Удосконалення перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї науково-педагогiчних кадрiв.
 • Вивчення i поширення передового досвiду в галузі навчальної i методичної роботи.
 • Удосконалення системи комплектування контингенту студентiв найбiльш пiдготовленою i професiйно орієнтованою молоддю.

Функцiї методичної ради

Для виконання своїх завдань Методична рада:

 • Готує пропозицiї щодо змiни номенклатури спецiальностей i спецiалiзацiй унiверситету.
 • Розробляє рекомендацiї з удосконалення структури пiдготовки кадрiв.
 • Аналiзує вимоги галузей народного господарства, об'єднань, пiдприємств i органiзацiй до пiдготовки фахiвцiв i розробляє рекомендацiї щодо бiльш повного задоволення вимог квалiфiкацiйної характеристики фахiвцiв.
 • Розробляє i затверджує навчальнi програми за спецiальними дисциплiнами, рекомендацiї щодо вдосконалення змiсту робочих навчальних планiв i програм, iнших документiв навчального характеру по спецiальностях i дисциплiнах.
 • Аналiзує рiвень навчально-методичної роботи викладачiв i надає рекомендацiї вченiй радi при присудженнi вчених звань професора i доцента.
 • Розробляє пропозицiї щодо перспективних планiв пiдготовки, до видання навчальної лiтератури. Аналiзує плани видання навчально-методичної лiтератури i розробляє пропозицiї для покращення видавничої дiяльностi унiверситету. Органiзовує обговорення якостi виданих пiдручникiв i посiбникiв, проводить конкурси на кращий пiдручник i посiбник.
 • Розробляє i здiйснює заходи, спрямованi на комп'ютеризацiю навчального процесу, упровадження сучасних методiв навчання i контролю знань.
 • Аналiзує органiзацiю i методи проведення виробничої практики студентiв, розробляє пропозицiї щодо її удосконалення.
 • Бере участь у пiдготовцi, органiзацiї i проведеннi методичних конференцiй, семiнарiв, виставок, оглядiв, конкурсiв, спрямованих на пiдвищення рiвня навчально-методичної роботи.
 • Розробляє пропозицiї щодо полiпшення форм i змiсту системи пiдвищення квалiфiкацiї професорсько-викладацького складу.
 • Узагальнює досвiд органiзацiї науково-дослiдної роботи студентiв, органiзує участь у мiжвузiвських студентських конкурсах на кращу роботу студентiв, олiмпiадах.
 • Розробляє пропозицiї щодо участi викладачiв у мiжнародних конференцiях i симпозiумах, а також пропозицiї щодо напрямку їх на стажування i викладацьку роботу в iншi країни. Координує плани спiвробiтництва з закордонними вищими навчальними закладами з питань пiдготовки кадрiв.
 • Розробляє рекомендацiї щодо залучення провідних учених, працiвникiв виробництв для читання лекцiй, проведення практичних занять, керiвництва курсовим i дипломним проектуванням у НТУ "ХПI".
 • Визначає шляхи удосконалення пiдготовки фахiвцiв в областi iнформатики, використання обчислювальної технiки, систем автоматизованого проектування, робототехнiки, гнучких автоматизованих виробництв, нових технологiй.

Склад і структура

Голова Методичної ради - ректор Л.Л. Товажнянський, д-р техн. наук, професор

Заступники голови:
проректор з науково-педагогічної роботи О.Г. Романовський, д-р пед. наук, канд. техн. наук, професор;
проректор з науково-педагогічної роботи Є.І. Сокол, д-р техн. наук, професор;
проректор з науково-педагогічної роботи В.О. Кравець, канд. техн. наук, професор

Чисельність складу Методичної ради – 76 членів

 

Учбово-методичний вiддiл договорної i практичної пiдготовки студентiв

Начальник учбово-методичного вiддiлу договiрної i практичної пiдготовки (УМВДПП) - Артюшина Г.П.

Спiвробiтники учбово-методичного вiддiлу договiрної i практичної пiдготовки органiзують, координують, контролюють i проводять безпосередню роботу з питань практики:

 • розробляють усю необхiдну документацiю з питань практики;
 • оформляють договори, напрямки на практику, готують статистичнi данi для ректорату i деканатiв i т.п.

Також вiддiл працює з питань органiзацiї платних освiтнiх послуг в унiверситетi. Спiвробiтники вiддiлу оформляють договори, доповнення до них, платiжнi документи, готують статистичнi данi для ректорату, деканiв, що завiдуючих кафедрами, з питань оплати навчання, загального обсягу отриманих засобiв, руху контингенту контрактникiв, готують необхiднi документи по оформленню кредиту на навчання. У вiддiлi розробленi документи для оплати та облiку працi спiвробiтникiв факультетiв i кафедр по виписцi дипломiв.

Учбово-методичний вiддiл проводить безпосередню роботу по органiзацiї укладання договорiв з пiдприємствами по працевлаштуванню майбутнiх молодих фахiвцiв, у т.ч. розробляє заходи щодо органiзацiї презентацiй майбутнiх випускникiв (готує рекламу, iнформацiйнi аркушi, супровiднi листи та iнше), iнформує ректорат, деканiв, завiдуючих випускаючих кафедр про хiд працевлаштування випускникiв, органiзує картотеки баз даних замовникiв.

 

Учбово-методичний кабiнет стандартизацiї

Завiдувачка учбово-методичним кабiнетом стандартизацiї НТУ "ХПI" - Моргун Алла Костянтинiвна.

Учбово-методичний кабiнет стандартизацiї НТУ "ХПI" займається пiдвищенням якостi органiзацiї навчального процесу на базi стандартизацiї.

У кабiнетi зосереджено 125 тисяч найменувань нормативно-технiчних документiв по стандартизацiї (ДСТ, ДСТО, СТВУЗ-ХПI, рекомендацiї, типовi положення) i лiтература по стандартизацiї.

Кабiнет надає методичну допомогу по впровадженню стандартизацiї в навчальний процес (консультацiї, розробка нормативно-методичних документiв по стандартизацiї), практичну допомогу студентам i методичну викладачам по застосуванню стандартiв у курсовому i дипломному проектуваннi.

† 22.07.2011 17:48:00