Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Організація навчального процесу

Організація навчального процесу в університету здійснюється навчальними підрозділами університету:

 • навчальним відділом;
 • навчально-методичним відділом договірної та практичної підготовки  студентів;
 • методичним відділом;
 • навчально-методичним відділом стандартизації;
 • 22 факультетами;
 • 2 центрами;
 • 95 кафедрами;
 • предметними (цільовими) комісіями 3-х коледжей

Навчання студентів в університеті здійснюється на підставі ліцензії про надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію кожного напряму, спеціальності та університету в цілому за наступними формами:

 • денна (очна);
 • заочна;
 • дистанційна

Під час навчання форми навчання можуть бути поєднані.

Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки (спеціальності), є навчальний план.

Навчальний план – це нормативний документ університету, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчання, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю, а також усі види практик.

Навчальний процес в університеті здійснюється в таких формах:

 • навчальні заняття;
 •  виконання індивідуальних завдань;
 • самостійна робота студента;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи;
 • науково-дослідна робота студента.
† 02.09.2011 3:05:00