Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Комп'ютерно-технологічний коледж

Приймальна комісія – м. Харків-2, вул. Красіна, 4, к.29, тел. (057) 707-68-37.

Web-сайт: http://ct-college.com.ua/

Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету "ХПІ" створений у 1947 році, з 1997 року навчальний заклад увійшов до складу Національного технічного університету "ХПІ". Протягом 65-ти років неодноразово змінювалися профілі підготовки фахівців, але незмінно залишається мета – підготовка висококваліфікованих спеціалістів.

Коледж надає освітні послуги за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст; здійснює підготовку фахівців з інженерної механіки та комп`ютерних наук, машинобудування, побутової техніки; має достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. До послуг студентів денного та заочного відділень – навчальний корпус із сучасно обладнаними кабінетами і лабораторіями, комп’ютерні класи, виробничі майстерні, які устатковані необхідними приладами та навчально-методичними матеріалами. Функціонують кабінети курсового та дипломного проектування, актова, спортивний і тренажерний зали, бібліотека з читацьким залом, буфет, медичний кабінет. Коледж повністю задовольняє потреби в гуртожитку. Якісну підготовку молодших спеціалістів  здійснюють 60 педагогічний  працівників, серед яких 11 викладачів-методистів , понад 60% - вищої категорії.

Коледж здійснює підготовку з 6-ти спеціальностей.

Спеціальність "Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Кваліфікація: технік-технолог.

Студенти з цієї спеціальності вивчають високі сучасні технології верстатобудування та робототехніку, виробництво деталей та вузлів в умовах гнучких виробничих систем, проектування на автоматизованих системах, багаторівневу систему автоматичного управління технологічним обладнанням, основи ринкової економіки та основи права. По цій спеціальності є заочна форма навчання.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Металорізальне обладнання", "Технологія машинобудування", "Технологія верстатобудування", "Програмування для автоматичного обладнання", "Охорона праці в галузі", "Технологічний практикум", "Основи ринкової економіки, менеджменту, маркетингу і бізнесу", "Економіка, організація і планування виробництва".

Можливості працевлаштування: ХДАВП, ФЕД, "Харвест" – техніки- технологи. Пропонується також продовжити навчання в НТУ "ХПІ" на другому курсі за відповідними спеціальностями.

Спеціальність "Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робото-технічних комплексів"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Кваліфікація: електромеханік.

Випускники з цієї спеціальності одержують знання, пов’язані з електричним та електронним обладнанням верстатів та роботів. Вивчають автоматизацію та роботизацію технологічних процесів, системи управління, інформатику та основи конструювання електронних пристроїв, оволодівають основами ринкової економіки та основами права. Значна увага приділяється вивчення будови і сервісного обслуговування мікропроцесорних систем. Одержана освіта дозволяє випускникам працювати на виробництвах з широким спектром автоматизованого обладнання.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Будова і налагодження ПУ", "Економіка, організація і планування виробництва", "Маркетинг", "Правила ТБ і експлуатації технологічних процесів з ЕП", "Моделювання електромеханічних і електронних систем", "Електробладнання верстатів з ЧПУ", "Економічна теорія", "Соціологія", "Безпека життєдіяльності".

Можливості працевлаштування: ХДАВП, ХЦТО – налагоджувальники систем з ЧПУ, електрики. Пропонується також продовжити навчання в НТУ "ХПІ" на другому курсі за відповідними спеціальностями.

Спеціальність "Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Випускникам надається кваліфікація: технік-технолог.

Студенти з цієї спеціальності вивчають гідравлічні та пневматичні приводи верстатів та роботів, їх ремонт, налагодження та обслуговування. Одержана освіта дозволяє випускникам працювати на підприємствах пов’язаних з виробництвом і ремонтом пневмо-гідравлічної техніки, а також підприємствах з широким спектром автоматизованого обладнання. Окрім спеціальних знань випускники володіють основами стандартизації та сертифікації, основами ринкової економіки та основами права.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Економіка, організація і планування виробництва", "Основи ринкової економіки, менеджменту, маркетингу і бізнесу", "Об`ємні гідравлічні та пневматичні приводи", "Монтаж, наладка та ТО приводів машин", "Технологія виробництва гідравлічних та пневматичних засобів автоматизації, "Конструювання гідравлічних і пневматичних схем, вузлів та деталей", "Основи термодінамики і гідропневмоприводів", "Проектування гідравлічних і пневматичних систем".

Можливості працевлаштування: ХДАВП, ФЕД, "Харвест", "Гідропривід"- техніки-гідравліки, слюсарі. Пропонується також продовжити навчання в НТУ "ХПІ" на другому курсі за відповідними спеціальностями.

Спеціальність "Обслуговування та ремонт електропобутової техніки"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Випускникам надається кваліфікація: електромеханік.

Випускники з цієї спеціальності одержують знання, пов’язані з електричним та електронним обладнанням електропобутової техніки. Вивчають основи сервісного обслуговування побутових машин, методи діагностування технічного стану, а також типові технологічні процеси їх ремонту. Значна увага приділяється вивчення будови і сервісного обслуговування мікропроцесорних систем. Одержана освіта дозволяє випускникам працювати на підприємствах з пов’язаних з виробництвом і ремонтом побутової техніки, а також підприємствах з широким спектром автоматизованого обладнання. Окрім спеціальних знань випускники володіють основами стандартизації та сертифікації, основами ринкової економіки та основами права.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Нарисна геометрія", "Технічна механіка", "Інформатика", "Теоретичні основи електротехніки", "Електричні вимірювання", "Електричні апарати та машини електропобутової техніки", "Автоматика та ікропроцесорна техніка", "Електропобутова техніка", "Ремонт електропобутової техніки".

Можливості працевлаштування: ВАТ "Клімат-Сервіс", ВАТ "Євро- Клімат" – електрики. Пропонується також продовжити навчання в НТУ "ХПІ" на другому курсі за відповідними спеціальностями.

Спеціальність "Обслуговування програмних систем і комплексів"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Випускникам надається кваліфікація: технік-програміст.

Фахівці з даної спеціальності мають забезпечувати потреби у висококваліфікованих професіоналах, які можуть виконувати роботи з налагодження та обслуговування комп’ютерних систем, програмних комплексів. Широке коло математичних дисциплін, вивчення архітектури та принципів роботи комп’ютера, операційних систем та баз даних, а також сучасних мов програмування дає можливість студенту отримати якісну освіту і стати фахівцем в галузі комп’ютерних наук.

Під час проходження практик на реальних підприємствах студенти ознайомляться з принципами функціонування та адміністрування програмних комплексів та комп’ютерних мереж.

Отриманий диплом дозволяє студентам працювати на фірмах і підприємствах, робота яких пов’язана з комп’ютерною технікою, на посадах молодшого спеціаліста. Пропонується також продовжити навчання в НТУ "ХПІ". Таку можливість надає студентам кафедра Автоматизованих систем управління факультету Інформатики та управління, яка пропонує вступ одразу на 3 курс за відповідними спеціальностями.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Комп’ютерна графіка", "Інформатика", "Основи алгоритмізації і програмування", "Об’єктно-орієнтовне програмування", "Основи дискретної математики", "Основи побудови і адміністрування комп’ютерних комплексів і мереж", "Основи і адміністрування операційних систем", "Основи адміністрування баз даних", "Основи технології програмування", "Математичні методи дослідження операцій", "Теорія ймовірності і математична статистика"", "Захист і безпека комп’ютерних систем", "Основи теорії алгоритмів", "Політологія", "Економічна теорія".

Можливості працевлаштування: ТОВ "ЕПАМ Системз", ТОВ "Telesens", ООО "Eclipse".

Спеціальність "Розробка програмного забезпечення"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Випускникам надається кваліфікація: технік – програміст.

Підготовка спеціалістів базується на останніх досягненнях в галузі інформаційних технологій. Спеціальність передбачає вивчення найсучасніших мов програмування, принципів функціонування операційних систем, систем управління базами даних та великого переліку математичних дисциплін.

Студентам надається можливість практично використовувати отримані знання під час виконання курсових проектів та проходження практик на підприємствах, що пов’язані з розробкою програмних продуктів.

Після отримання диплому студенти мають вибір – працювати на провідних підприємствах галузі на посадах молодшого спеціаліста або продовжити навчання в НТУ "ХПІ". Таку можливість надає студентам кафедра Автоматизованих систем управління факультету Інформатики та управління, яка пропонує вступ одразу на 3 курс за відповідними спеціальностями.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Комп`ютерна графіка", "Інформатика", "Основи алгоритмізації і програмування", "Об’єктно-орієнтовне програмування", "Основи дискретної математики", "Основи побудови і адміністрування комп `ютерних комплексів і мереж", "Основи і адміністрування операційних систем", "Основи адміністрування баз даних", "Основи технології програмування", "Математичні методи дослідження операцій", "Теорія ймовірності і математична статистика"", "Захист і безпека комп `ютерних систем", "Основи теорії алгоритмів", "Політологія", "Економічна теорія".

Можливості працевлаштування: ТОВ "ЕПАМ Системз", ТОВ "Telesens", ООО "Eclipse".

Студенти коледжу оволодівають практичною підготовкою в навчально- виробничих майстернях коледжу та на виробничих дільницях найбільш прогресивних підприємств міста Харкова: державному авіаційно-виробничому підприємстві; державному підприємстві "Машинобудівний завод "ФЕД"; закритому акціонерному товаристві "Турбоатом"; відкритому акціонерному підприємстві "Електромашина", ТОВ "ЕПАМ Системз", ТОВ "Telesens", ООО "Eclipse

 

† 12.02.2016 13:42:00