Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Короткий зміст науково-дослідних робіт закінчених у 2012 році

Назва роботи

Розробка методів дослідження нелінійного деформування і пошкоджуваності елементів конструкцій із однорідних та композиційних матеріалів.

Галузь  застосування

Енергомашинобудування.

Анотація

Отримали подальший розвиток методи розрахунків тривалої міцності й довговічності в області динаміки та міцності машин за рахунок формулювання нових неізотермічних ізотропних моделей повзучості для широкого діапазону напружень для жароміцних високолегованих сталей в умовах повзучості. Розроблена модель неізотермічної повзучості з урахуванням анізотропної пошкоджуваності матеріалів високотемпературних конструкцій. Розроблено нову модель повзучості, де враховано зміну характеру накопичення пошкоджуваності із в’язкого на крихкий зі зменшенням напружень. Розроблені нові математичні моделі для дослідження процесу автофретування товстостінних циліндрів на основі континуальної механіки пошкоджуваності. Побудовані нові математичні моделі теплопровідності, термопружності та пластичності безперервних односпрямованих композитів, що спираються на континуальні та структурні уявлення.

Розробники

Кафедра динаміки та міцності машин.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

-

Стадія освоєння роботи

Розроблені математичні моделі та методи.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Фундаментальні наукові дослідження проблем оптимізації термогазодинамічних процесів турбомашин в інтегрованому інформаційному середовищі.

Галузь застосування

Енергетика та енергомашинобудування.

Анотація

Проведені роботи по узагальненню основних вимог, що до розробки та створення прикладних інтегрованих систем проектування проточної части (ІСП ПЧ) турбомашин для САПР «Турбоагрегат», а також розроблені їх основні складові:

Запропоновані і розроблені нові підходи алгоритми та методологія, що до створення єдиного інтегрованого інформаційного простору САПР «Турбоагрегат», як базової основи для об’єднання досягнень в області моделювання фізичних процесів в проточних частинах осьових турбомашин та створення універсального інструменту проектування оптимальних конструкцій осьових турбін. З використанням методології єдиного інтегрованого інформаційного простору розроблена логічна структура інформаційної моделі проектування ПЧ осьової турбіни.

Розроблені алгоритми редактора формування структурно-топологічної форми інформаційної моделі ПЧ, та виконано наповнення цієї моделі реальною інформацією, що до параметрів, які характеризують конструктивні, та термогазодинамічні особливості ПЧ осьових турбін.

Розроблені алгоритми багатоваріантних та оптимізаційних  розрахунків ПЧ в інтегрованому інформаційному середовищі проекту. Розроблені засоби візуализації для оперативного відображения, пре-, пост-процесінгу та документування інформації про результати аеродинамічних розрахунків на моделях лопаток різноманітної форми.Складені алгоритми формоутворення плоских решіток на базі кривих Безьє, які потребують завдання в якості вхідних параметрів основних узагальнених характеристик решіток (відносний крок, кут установки, геометричні кути входу та виходу, товщини вхідних і вихідних кромок, кут відгину, горло та інші) з метою їх параметризації та подальшої оптимізації.

Складені алгоритми формоутворення просторових решіток осьових турбін, які дозволяють будувати поверхні лопаток на основі плоских перетинів в формі турбінних профілів, пов’язаних між собою відповідною кривою стекінга.

Проведено аналіз робіт щодо створення інтегрованих систем проектування проточної части (ІСП ПЧ) турбомашин. Розглянено сучасні роботи із області розробки інтегрованих САПР складних технічних об’єктів. Обґрунтовано вибір апаратно-програмних платформ для створення ІСП ПЧ.

Виконана верифікація, та адаптація методики Крейга і Кокса для забезпечення достовірної оцінки ефективності решіток, сформованих із сучасних турбінних профілів з урахуванням суттєвих відхилень напряму потоку від геометричних кутів входу турбінних решіток.

Створено метод широкорежимного аеродинамічного озрахунку проточної частини осьових турбомашин, пристосований до вирішення задач багатопараметричної оптимізації параметрів проточної частини, у тому числі і з урахуванням змінних графіків навантаження.

Розроблені алгоритми багаторежимної оптимізації багатоступеневої проточної частини (ПЧ), використання цих алгоритмів дозволяє отримувати конструкції осьових турбін ефективно працюючих в широкому діапазоні зміни режимів експлуатації. Складені програмні модулі для побудови параметризованих просторових сіток міжлопаточних каналів. З використанням розроблених програмних модулів проведено обчислювальний експеримент по оцінці впливу різноманітних способів деформації форми турбінної лопатки на формування просторових сіток міжлопаточних каналів. Проведено аналіз можливості  використання параметрізованых сіток в розрахунках течії в’язкої стислої рідини в міжлопаточних каналах, який показав високу надійність та ефективність розроблених алгоритмів параметризації просторових сіток.  

Розробники

проф. Бойко А.В., Говорущенко Ю.М., с.н.с. Усатий О.П., н.с. Бурлака М.В., м.н.с. Руденко О.С., асп. Максюта Д.І., асп. Авдєєва О.П.

Наявність охоронних документів (найменування, номер, дата)

-

Стадія освоєння роботи

Отримані результати роботи використовуються в учбовому процесі та при виконанні господарчих договорів.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Створення комплексу математичних моделей оптимізації робочого процесу і проточних частин високонапірних гідротурбін.

Галузь  застосування

Енергомашинобудування, гідропневмоавтоматика.

Анотація

Розроблено комплекс математичних моделей, надані рекомендації щодо їх використання для визначення особливостей робочого процесу гідротурбін з широким діапазоном роботи по витратах (потужностях) і по напорах, у тому числі нових видів гідротурбін, які підлягають патентуванню: високонапірної радіально-осьової гідротурбіни на напори 500-800 метрів; капсульної прямоточної – на напори 50-250 метрів з широким діапазоном експлуатації по напорах і витратах, в якій момент імпульсу перед робочим колесом створюється в основному сопловими апаратами, що забезпечує у підвідних органах (соплах) і найбільшій частині лопатевої системи робочого колеса ламінарний режим течії у пограничних шарах, тобто забезпечує мінімальні гідравлічні втрати.

Розробники

Кафедра гідравлічні машини.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер)

1. Патент на винахід «Високонапірна радіально-осьова гідротурбіна»,  № 85237.
2. Патент на винахід «Високонапірна радіально-осьова гідротурбіна», № 85090.

Стадія освоєння роботи

Створено комплекс математичних моделей для оптимізації робочого процесу і проточних частин високонапірних гідротурбін (ГТ). Проведена оптимізація елементів проточних частин ГТ РО500-800, ГТ з сопловою системою підводу, прямоточних капсульних гідротурбін на напори 50-300 м.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Розвиток теорії багатопараметричних систем автоматичної компенсації зовнішнього магнітного поля електротехнічного устаткування.

Галузь застосування

Електромашинобудування, електричні апарати; енергетика, електротехнічне устаткування.

Анотація

Розвинуто теорію багатопараметричних систем автоматичної компенсації зовнішнього магнітного поля електротехнічного устаткування. Новим є урахування нелінійних залежностей параметрів джерел магнітного поля і систем компенсації від режиму роботи електротехнічного устаткування і параметрів виконавчих елементів систем компенсації. Розроблено принципи синтезу структур систем автоматичної компенсації з урахуванням цих нелінійностей. Обґрунтовано новий метод синтезу структур багатопараметричних систем автоматичної компенсації з урахуванням нелінійних залежностей параметрів від тривалості роботи як електротехнічного устаткування, так і систем компенсації. Виконано оптимізацію виконавчого елементу системи автоматичної компенсації.

Розробники

Проф. Лупіков В.С., проф. Варшамова І.С., м.н.с. Гіляровська О.А., Король О.Г., Крюкова Н.В., Лелюк М.А., Литвиненко В.В.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

Патент на винахід «Спосіб компенсації магнітного поля, яке створюють струми силового кола трифазного розподільного пристрою», № 94310.

Стадія освоєння роботи

Розроблено новий метод синтезу структур багатопараметричних систем автоматичної компенсації.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Дослідження впливу перколяційних ефектів та процесів самоорганізації на термоелектричні властивості твердих розчинів і нанокомпозитів на основі напівпровідників IV-VI  та вісмуту.

Галузь  застосування

 Природничі та технічні науки.

Анотація

Проект спрямовано на вирішення проблеми розробки фізичних основ керування термоелектричними (ТЕ) властивостями шляхом створення твердих розчинів та нанокомпозитних структур. Найважливіші наукові результати: 1)одержано нові підтвердження наших гіпотез про наявність: а)в усіх твердих розчинах фазових переходів перколяційного типу від розведених до концентрованих твердих розчинів, б)процесів самоорганізації, пов’язаних з комплексоутворенням у твердих розчинах між двома сполуками, в)концентраційних аномалій властивостей у твердих розчинах Bi-Sb, обумовлених переходом у безщілинний стан; 2)одержано нові підтвердження існування квантових осциляцій кінетичних властивостей у тонких плівках сполук IV-VI (які вперше спостерігалися нами) та плівках твердих розчинів Bi-Sb. Ці ефекти впливають на ТЕ властивості кристалів і тонкоплівкових структур на основі сполук IV-VI та Bi і повинні враховуватися при розробці ТЕ матеріалів. Результати проекту можуть бути використані для контрольованої зміни властивостей з метою одержання матеріалів з оптимальними ТЕ та механічними характеристиками при створенні приладів напівпровідникової техніки, зокрема ТЕ перетворювачів, - генераторів та охолоджувачів.

Розробники

Проф. Рогачова О.І.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

-

Стадія освоєння роботи

Розробка готова до впровадження.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Дослідження наноструктурних та трансротаційних об'єктів, що формуються при кристалізації аморфних плівок

Галузь  застосування

Фізика (мікроелектроніка)

Анотація

Розроблено структурну модель щодо одержання аморфних і кристалічних плівок при лазерному розпилюванні металевих і напівпровідникових мішеней. Експериментально знайдені умови одержання таких плівок та досліджено умови когерентної кристалізації, яка супроводжується ефектом трансротаційного структуроутворення при упорядкуванні атомів аморфної фази. Розроблена низькотемпературна й енергозберігаюча методика виготовлення плівок CuInSe2 для базових шарів сонячних елементів.

Розробники

НТУ «ХПІ».

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

-

Стадія освоєння роботи

Розроблена методика виготовлення плівок.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Дослідження фізико-хімічних основ синтезу середньотемпературних каталізаторів конверсії Карбон (+2) оксиду сумісним осадженням компонентів.

Галузь  застосування

Хімічна та паливно-енергетична.

Анотація

На підставі проведених досліджень запропоновано принципова технологічна схема одержання каталізатора середньотемпературної конверсії карбон (ІІ) оксиду водяною парою, який не містить у своєму складі сполук сульфуру та повністю відповідає вимогам ТУ У 24.6-31337612-052-2001. Використання даного каталізатора дозволяє відмовитися від коштовної стадії десульфурізації, а також проведення його відновлення за умови використання гексаметилентетраміну, як відновника, сприяють зниженню собівартості цільового продукту – амоніаку.

Розробники

Проф Лобойко О.Я., Синческул О.Л., Бутенко А.М., Маркова Н.Б. та ін.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

Патент на корисну модель «Спосіб виготовлення каталізатора для середньотемпературної конверсії Карбон (ІІ) оксиду водяною парою», № 37401.
Патент на корисну модель «Спосіб одержання каталізатора середньо температурної конверсії карбон (ІІ) оксиду водяною парою»,  № 62472.

Стадія освоєння роботи

Одержані дані можуть бути використані проектними та науково-дослідними інститутами при розробці нових технологічних схем виробництва залізохромового каталізатора для отримання азото-водневої суміші для синтезу аміаку з високою екологічністю та низькими енерговитратами.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Розробка фізико-хімічних основ енергозберігаючих складних добрив та каталізаторів для зниження шкідливих викидів парниково утворюючих.

Галузь  застосування

Хімічна промисловість

Анотація

Розвиток власної сировинної бази і розробка перспективних технологій для переробки та застосування добрив є одним із стратегічним напрямків забезпечення України фосфатною сировиною, а також NP-добрива на основі аміачної селітри вельми актуальна проблема. Сучасні енергетика та транспорт переважно базуються на процесах спалювання вуглеводневого палива. Цей процес пов'язаний з викидом до атмосфери низки токсичних речовин. Крім того в наш час гостро постала проблема економії паливно-енергетичних ресурсів. Тому проведення досліджень отримання активного шару каталізатору в процесах згоряння вуглеводнів у ДВЗ має первинне значення.

Розробники

Кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

Патент на винахід «Спосіб приготування каталізатора горіння вуглеводневого палива для двигунів внутрішнього згорання», № 94489.
Патент на винахід «Спосіб одержання стабілізованої аміачної селітри» № 83711.

Стадія освоєння роботи

Результати роботи передані для розроблення вихідних даних у проектуванні технологій добрив у Сумському Державному науково – дослідному Інституті мінеральних добрив і пігментів.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Дослідження електрохімічних процесів  формування електродних матеріалів для потреб водневої енергетики та охорони довкілля.

Галузь  застосування

Хімічна промисловість, автомобільна, нафтохімічна, медична, харчова, ювелірна, електротехнічна.

Анотація

Вдосконалено математичну модель розподілу потенціалу і струму в ячейці біполярного електролізеру в умовах надвисоких густин струму, запропоновано комплекс заходів з інтенсифікації воднолужного електролізу та енергозбереження.

Створені теоретичні основи рециклінгу техногенних відходів, які містять Pd, Pt, Rh, з використанням металів для синтезу нових електрокаталітично активних електродів.

Розроблено новий спосіб формування Cu/(Ni-Cu) покриттів для одночасного захисту виробів  від корозійного руйнування і механічних пошкоджень.

Отримані нові види композиційного покриття на основі заліза з добавками рідкоземельних металів (La, Ce), які мають високу каталітичну активність щодо процесу окиснення моноксиду вуглецю та виділення водню у воднолужному електролізі.

Розробники

Кафедра технічної електрохімії.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

1. Патент на винахід «Спосіб отримання порошку паладію з паладієвмісного брухту»,  № 36293.
2. Патент на винахід «Спосіб виготовлення мідного електрода», № 89563.
3. Патент на винахід «Спосіб електроосадження нікель-мідного покриття на магніт NdFeB», № 92430.
4. Патент на винахід «Спосіб електроосадження плюмбум двооксиду2, № 38849.
5. Патент на винахід «Спосіб одержання провідних наноструктур», № 41750.
6. Патент на винахід «Анодний заземлювач станцій катодного захисту» , № 45654
7. Патент на корисну модель «Біполярний електрод для електрохімічних процесів», № 56830.
8. «Електроліт осадження функціональних композиційних покриттів сплавов залізо-нікель», № 62268.
9. Патент на корисну модель «Спосіб осадження електролітичних покрить на сплави титану», №63022.
10. Патент на корисну модель «Спосіб визначення складу покриття, що містить нікель і мідь», № 63867.

Стадія освоєння роботи

Виготовлені дослідні зразки.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Створення теоретичної концепції отримання спеціальних в’яжучих зі спрямованим регулюванням твердофазних реакцій обміну в системі (Ca, Sr, Ba)O-Al2O3-ZrO2-SiO2.

Галузь застосування

Вогнетривкі набивні маси, бетони, торкрет-маси та обмазки для футеровок корозійно- і теплонапружених ділянок високотемпературних агрегатів з робочою температурою до 2500 °С хімічної, нафтохімічної та металургійної промисловості.

Анотація

Обґрунтовано фізико-хімічні основи одержання спеціальних цементів поліфункціонального призначення, що базуються на фундаментальних законах термодинаміки в прикладенні до фазових рівноваг багатокомпонентної системи
(Ca, Sr, Ba)O-Al2O3-ZrO2-SiO2 у субсолідусній області та сформульовано основні принципи синтезу вогнетривких спеціальних цементів поліфункціонального призначення з комплексом заданих експлуатаційних характеристик та бетонів на їх основі.

Розробники

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

Патент на винахід «Радіаційностійкий вогнетривкий цемент», № 60396.

Стадія освоєння роботи

Виготовлені дослідні зразки.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Підвищення точності вимірювальних перетворювачів засобами вбудованого тестового контролю

Галузь  застосування

Приладобудування. Інформаційно-вимірювальні системи різного призначення. Прилади неруйнівного контролю.

Анотація

Метод тестового контролю вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональними функціями перетворення, що дозволяє виключити вплив адитивних і мультиплікативних похибок засобу вимірювання на результат вимірювання.

Методи аналізу методичних похибок, похибки нелінійності та динамічних похибок у робочих режимах.

Методи аналізу і синтезу вбудованих систем тестового контролю по критерію результуючої похибки.

Приклади застосування методу для задач підвищення точності генераторних, електромагнітних та ультразвукових перетворювачів.

Розробники

Кафедра інформаційно-вимірювальні технології і системи

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

Патент на винахід «Спосіб формування тестових сигналів для контролю динамічних характеристик вимірювальних каналів», №86669.

Патент на винахід «Медична система контролю ваги», №47682.

Патент на винахід «Спосіб виготовлених котушок змінної індуктивності», №53495.

Стадія освоєння роботи

Виготовлені дослідницькі зразки системи контролю.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Дослідження фізичних принципів оптимізації фотоелектрикчного перетворення в сонячних елементах з нанорозмірними сполученими шарами

Галузь застосування

Сонячна енергетика

Анотація

За рахунок нанесення нанорозмірних шарів Cu при створенні тильного контакту та ZnO при створенні фронтального контакту розроблено нові деградаційно стійкі СЕ скло(поліімід)/ITO/ZnO/CdS/CdTe/Cu/ITO з товщиною базових шарів CdTe 2.5 мкм і 0.8 мкм ефективність яких перші 1.5 - 2 роки експлуатації збільшується до 10.3% і до 8%, відповідно. Побудована фізична модель деградації цих СЕ. Розроблено електрохімічний метод виготовлення шарів CdTe товщиною 100 нм та шарів CdS товщиною до 300 нм. Визначено, що для оптимізації коефіцієнта відбиття фотоактивної компоненти сонячного випромінювання від тильної поверхні Si-СЕ у межах 85 < R < 96 % необхідно використовувати двошаровий тильно-поверхневий рефлектор ITO(0.25 мкм)/Al. Встановлено, що обробка стаціонарним магнітним полем забезпечує підвищення ефективності СЕ на основі Si-КДБ-10 з горизонтальною діодною структурою n+-p-p+.

Розробники

Кафедра фізичного матеріалознавства для мікроелектроніки і геліоенергетики

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

Патент на корисну модель «Спосіб виготовлення гнучких тандемних фотоелектричних перетворювачів», № 45374.

Патент на корисну модель  «Спосіб підвищення ККД монокристалічного кремнієвого фотоелектричного перетворювача», № 60406.

Патент на корисну модель  «Cпосіб відновлювання плівкових сонячних елементів, що зазнали деградацію», № 61927.

Патент на винахід «Спосіб формування базових шарів для гнучких сонячних елементів та пристрій для його реалізації»,  №94649

Стадія освоєння роботи

Запатентовані лабораторні розробки.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Дослідження електрофізичних пристроїв направленої сейсмоакустичної дії на нафтогазові прошарки у зоні колектора глибоких свердловин з метою підвищення їх дебіту.

Галузь застосування

Технології видобутку та переробки корисних копалин, нафтогазова галузь.

Анотація

При видобутку нафти з свердловин глибиною 5-7 км виникає потреба у підтримці дебіту свердловини в процесі експлуатації. Запропоновано спосіб моніторінгу остаточних запасів нафти у прошарках в зоні колектора сейсмоакустичними методами як з поверхні землі так і з зони колектора електродинамічними випромінювачами. Синхронна дія поверхневих випромінювачів і заглибленних у свердловину дозволяє одержати на першій стадії надійні відбиття  зон дугового сигналу з метою більш точного визначення структури нафтових прошарків, а при позитивних результатах перевести роботу випромінювачів у довготривалий режим роботи з метою підвищення дебіту свердловини. Інформативність способу підвищується також за рахунок створення розподілених антенних грат, як на поверхні, так і у свердловині. Це дозволяє сформувати випромінювання для сканування прошарків у зоні колектора.

Розробники

проф. Гурин А.Г., доц. Мостовий С.П., пров.інж. Ярмак О.М., аспірант Гонтар Ю.Г.

Наявність охоронних документів

Патент на корисну модель «Свердловинне  електродинамічне джерело акустичних ударних імпульсів», № 61945.
Патент на корисну модель «Спосіб інтенсифікації видобутку нафти», № 40339.

Стадія освоєння роботи

Проведені експериментальні дослідження макетного зразка в лабораторних умовах.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Дослідження особливостей структури та енергетичного спектру квазінизьковимірних систем з заданими дефектами гратки

Галузь  застосування

Фізика твердого тіла

Анотація

Проведено комплексні експериментальні та теоретичні фізичні дослідження, у тому числі електрофізичних, оптичних і структурних властивостей сильно анізотропних квазінизьковимірних систем з дефектами гратки з метою розробки нового покоління високочутливих сенсорів на основі встановлення особливостей енергетичного спектру їх нерівноважних та неоднорідних станів. Розроблено методики створення точкових дефектів заданого типу різної концентрації в ряді систем, досліджено особливості енергетичного спектру цих систем, запропоновано конкретні практичні рекомендації щодо використання цих матеріалів в якості датчиків високо- та низькоенергетичного випромінювання та датчиків екологічного стану середовища.

Розробники

Мамалуй А.О.

Наявність охоронних документів (Наймену-вання, номер, дата)

-

Стадія освоєння роботи

Розроблено методики створення точкових дефектів.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Розробка методів аналізу статико-динамічних нелінійних процесів у елементах структурно зв’язаних систем

Галузь  застосування

Енергетика, машинобудування, приладобудування

Анотація

Робота направлена на рішення проблемних питань, які виникають при розробці математичних моделей, чисельних методів розрахунку і аналізу міцності, жорсткості, динамічних процесів і оптимізації структурно звязаних механічних і технологічних систем з урахуванням реального характеру зовнішнього навантаження різної фізичної природи.

Обгрунтовано загальні підходи, створено математичні моделі, методи розрахунку і оптимізації геометрично-фізичних нелінійних задач механіки тіл змінної маси, контактних задач з великими деформаціями, аналізу напружено-деформованого стану складних структурно звязаних систем з конструкційною нелінійністю в умовах імпульсного, динамічного та ультразвукового навантажень на основі уточнених схем методу скінченних елементів.

Побудовано моделі, розроблено алгоритми і проведено дослідження  високочастотних структурно зв’язаних систем, які працюють у режимі ізольованого та кратного резонансу, вібраційних процесів у великогабаритних енергетичних установках.

Розробники

проф. Хавін В.Л., Автономова Л.В., Школьний, Ісаков С.М., Ольшанський С.В., Бондарь С.В., Назаренко С.О., МарусенкоС.І., Галушко В.К., Єгурнов О.Р.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

1. Патент на корисну модель Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих заготовок № 45131.
2. Патент на корисну модель Спосіб вимірювання відносного розподілу щільності струму в провіднику, № 57134. 

Стадія освоєння роботи

Розроблено математичні моделі і чисельно-аналітичні методи аналізу.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Чисельне моделювання перехідних процесів теплообмінних апаратів для застосування в системах автоматичного регулювання енергетичних та енерготехнологічних установок.

Галузь  застосування

Теплоенергетика, нафтохімічне виробництво, холодильна та кріогенна техніка, кондиціювання повітря.

Анотація

В роботі розроблено принципово новий метод аналізу нестаціонарних процесів теплообмінних апаратів  рекуперативного типу.

Розроблена математична модель динаміки теплообмінного апарату складається з системи диференційних рівнянь гіперболічного типу.

Розробники

Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

-

Стадія освоєння роботи

Розроблена математична модель динаміки рекуперативних теплообміних апаратів.
Метод та програма для визначення і аналізу динамічних характеристик пластинчатих та трубчастих теплообмінних апаратів

Контактна адреса

 


Назва роботи

Розвиток теорії і методології інноваційного напрямку економіки знань.

Галузь  застосування

Методі оцінки збитку промислових підприємств.

Анотація

Виконано аналіз методичного забезпечення, визначення збитків при відключенні електроенергії на технологічних об’єктах промислових підприємств. Розроблена відповідна методика, проведені чисельні розрахунки відповідних збитків на її основі. Визначені шляхи підвищення надійності електротехнічних виробів на промислових підприємствах.

Розробники

Кафедра економіки і маркетингу.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

-

Стадія освоєння роботи

Розробка готова до впровадження.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Створення методів для чисельно-аналітичного аналізу повзучості та динаміки континуальних і дискретних механічних систем

Галузь застосування

Машинобудування

Анотація

Вирішено науково-технічні проблеми, що містять теоретичні й прикладні розробки щодо створення методів чисельно-аналітичного аналізу довговічності деформованих тіл при повзучості та нестаціонарних динамічних процесів в дискретних механічних системах багатьох тіл аналітичними засобами комп'ютерних обчислень у спеціальній системі комп’ютерної алгебри. Надано розвиток методам розрахунків на повзучість просторових тіл за рахунок створення нового чисельно-аналітичного методу, який засновано на сумісному використанні методу Бубнова-Гальоркіна з глобальними апроксимаціями та структурного методу теорії R-функцій. Вирішено на розробленій теоретичній основі із застосуванням аналітичних комп’ютерних методів і програмних засобів прикладні задачі з повзучості та руйнування конструкцій та розрахунків динамічних процесів для аналізу та синтезу конструкцій, машин, приладів і апаратів сучасної техніки.

Розробники

Проф. Морачковський О.К., Соболь В.М., Бреславська О.О., доц. Андрєєв Ю.М., доц. Дружинін Є.І.; доц. Лавінський Д.В., доц. Ромашов Ю.В.

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:  Комп'ютерна програма «Європейські марки сталей та сплавів», № 38195.

Стадія освоєння роботи

Розроблені методи та засоби аналітичних комп'ютерних обчислень для чисельно-аналітичного аналізу довготривалої міцності деформованих тіл при повзучості та нестаціонарних динамічних процесів в дискретних механічних системах.

Контактна адреса

 


Назва роботи

Дослідження термостабільності структури і функціональних властивостей  нанокристалічних дисперсійно-твердіючих  композиційних матеріалів

Галузь  застосування

Електронно-технічна та електронна промисловості.

Анотація

В роботі досліджена структура та фізико-механічні властивості нано і субмікрокристалічних вакуумних псевдосплавів Cu-W та Fe-W як у вихідному конденсованому стані, так і після відпалів, проведених в інтервалі температур 400-1000 оС від 0,5 до 2 годин. Показано, що досліджені матеріали відрізняються високою термічною стабільністю структури та властивостей. Температура початку рекристалізації цих об’єктів на 200-300 оС перевищує аналогічні характеристики металургійних сплавів на основі міді і заліза з нано і мікрометровою розмірністю зеренної структури. Вакуумні псевдосплави мають високі фізико-механічні властивості. Наприклад, конденсати Cu-W при значенні границі міцності на рівні 900 МПа мають електропровідність, що складає 70 % від чистої міді.

 

Розробники

Кафедра матеріалознавства.

 

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

 

Стадія освоєння роботи

Отримані дослідні зразки  в лабораторних умовах.

 

Контактна адреса

 


Назва роботи

Дослідження процесів взаємодії електромагнітних коливань з наведеними струмами у  багатошарових структурах при наявності зовнішнього випромінювання.

 

Галузь  застосування

Електроніка та радіоелектроніка

Анотація

Побудовано фізичні моделі  виникнення та розвитку зворотних відказів напівпровідникових діодів, зумовлених трансформацією енергії струмів, наведених імпульсним електромагнітним випромінюванням в енергію власних електромагнітних коливань приладів. Розроблено методики та отримано розрахункові співвідношення, які дозволяють визначати ступінь відхилення робочих (вольт-амперних) характеристик напівпровідникових діодів від норми, в залежності від величини діючого імпульсного поля та фізичних параметрів матеріалів , які є комплектуючими даних приладів. Проведено порівняльний аналіз отриманих в роботі експериментальних та розрахункових величин зворотних відмов. Обґрунтовано адекватність запропонованої фізичної  моделі та отриманих на її основі розрахункових співвідношень для визначення кількісних характеристик зворотних відказів  напівпровідникових діодів  за  умов впливу зовнішніх  електромагнітних полів.

Розробники

НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

Наявність охоронних документів (Найменування, номер, дата)

-

Стадія освоєння роботи

Розроблена методика розрахунків співвідношень для визначення кількісних характеристик зворотних відказів  напівпровідникових діодів  за  умов впливу зовнішніх  електромагнітних полів

Контактна адреса

НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ», вул.. Шевченка, 47, 61013, тел./факс (057)707-61-33 nipkimolniya@kpi.kharkov.ua

† 21.02.2012 1:15:00