Вы находитесь на архивной версии сайта, для получения актуальной информации перейдите на новую версию сайта!

Наукові напрями НТУ «ХПI»

Хімія і технологія жирів

Дослідження в області стабілізації і поліпшення якості жирів і жировмісних харчових продуктів, розробка і впровадження у промисловість нових антиоксидантів, які отримані із рослинної сировини.

Синтез поверхнево-активних речовин, створення і організація промислового виробництва і впровадження нових поверхнево-активних матеріалів на їх основі, у тому числі активних компонентів миючих засобів побутового призначення, допоміжних засобів для нафто - і газовидобутку, змащувально-охолоджуючих технологічних засобів для механічної обробки матеріалів.

Дослідження каталітичного окислення вуглеводнів; розробка нових технологій отримання синтетичних жирних кислот, вищих жирних спиртів і їх похідних

Керівник: проф. Гладкий Ф.Ф.

 

Фізика тонких плівок та фізичне матеріалознавство

Дослідження структури та фізичних властивостей матеріалів, механізмів формування плівкових та інших нанорозмірних об’єктів, фазових перетворень в конденсованих системах.

Розробка фізичних основ технологій нових матеріалів з унікальними властивостями (нанокристалічних об’єктів, плівок та плівкових композицій, фулеренів, керамік, біоматеріалів, квазікристалів, штучних алмазів, надтвердих матеріалів і т. ін.).

Керівник: проф. Пугачов А.Т.

 

Фізико-хімічні основи створення нових жаростійких неорганічних матеріалів та покриттів

Розробка технологій синтезу поліфункціональних керамічних матеріалів і покриттів широкого спектру застосування;

Технології створення силікатних та композиційних матеріалів із заданими, в тому числі спеціальними, властивостями шляхом керованого фазо - та структуроутворення в умовах інтенсифікованої термообробки.

Низькотемпературниий синтез наноутворень та порошків туготопких сполук і створення високоефектиних конструкційних, композиційних матеріалів та вогнетривів з використанням золь-гель процесу.

Розробка жаростійких склокерамічних, склокомпозиційних та склоемалевих покриттів для захисту металів;

Технології створення в’яжучих матеріалів спеціального призначення та бетонів на їх основі.

Керівник: проф.Рищенко М.І.

 

Інтегровані технології машинобудування

Розробка високотехнологічних систем обробки композиційних матеріалів;

Підвищення ефективності машинобудівного виробництва на основі генеративних технологій прискореного прототипування деталей (Rapid Prototyping and Manufacturing) ;

Розробка оптимальних режимів та параметрів прецизійної обробки оптичних виробів.

Керівник: проф. Грабченко А.І.

 

Турбінобудування

Оптимальне проектування проточної частини осьових турбін. Розв’язування конкретних оптимальних задач з метою створення нових профілів, високоекономічних ступенів, груп ступенів і проточних частин циліндрів сучасних парових турбін. Оптимізація проточних частин з урахуванням їх режимів експлуатації.

Аеродинамічне вдосконалення елементів проточної частини турбін на основі розв’язування обернених задач.

Розробка нових підходів до створення систем охолодження високотемпературних газових турбін на основі застосування нестандартних хладоагентов.

Керівник: проф. Бойко А.В.

 

Двигуни внутрішнього згоряння

Термодинамічна оптимізація двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), кінетика згоряння і токсичності в них, вторинне використання теплоти та альтернативні палива.

Тривала міцність, теплонапруженість деталей ДВЗ та альтернативні матеріали і покриття.

Багатопаливні ДВЗ, системи автоматизованого проектування та екологізація ДВЗ.

Керівник: проф. Марченко А.П.

 

Механіка, динаміка та міцність машин

Проблеми нелінійного деформування складних механічних систем при статичних навантаженнях;

Проблеми коливань та надійності механічних систем при детермінованому та випадковому статичному навантаженні.

Керівник:  проф.Львов Г.І.

 

Автоматизований енергозберігаючий електропривод

Динаміка електромеханічних систем з негативним грузлим тертям; топологічні методи дослідження електромеханічних і електротехнічних систем; інтелектуальні методи керування електромеханічними системами (нейроні мережі, фазі-логіка, генетичні алгоритми); синтез електромеханічних систем із заданими показниками регулювання.

Керівник: проф. Клепіков В.Б.

 

Каталітичні та масообміні процеси в технологіях зв’язаного азоту, метанолу, каталізаторів та в паливно-енергетичному комплексі

Кінетика і каталіз процесів зв’язування азоту, в тому числі оксидних каталізаторів окислення аміаку.

Технології вилучення із відпрацьованих поглинальних сорбентів платиноідів та розробка поглинальних сорбентів для зменшення безповоротних втрат платинованих каталізаторів у виробництві азотної і синильної кислот.

Технології отримання метанолу та інтенсифікації видобутку вуглеводнів.

Керівник: проф. Лобойко А.Я.

 

Енергозбереження та інтегрованих технологій

Розвинуто системний метод побудови високоефективних рекуперативних мереж теплообміну для виробництв, які використовують хіміко-технологічні методи виробництва та переробки продуктів.

Створення методів та технологій оптимальної термодинамічної інтеграції технологічних потоків хіміко-технологічних систем.

Розвиток теорії енергоефективного, економічно оптимального синтезу складних систем теплообмінників.

Керівник: проф. Товажнянський Л.Л.

 

Технологічні процеси в технічній електрохімії

Створення наукових основ електроосадження захистно-декоративних та функціональних покрить для хімічної, машинобудівної та електротехнічної промисловостей.

Вивчення механізмів електродних реакцій електрокаталітичних процесів в хімічних джерелах струму та електрохімічному захисту від корозії.

Створення теорій прогнозування стану електрохімічних систем, що базується на застосуванні штучних нейронних мереж

Керівник: проф. Байрачний Б.І.

 

Медична електроніка

Прикладні дослідження в галузі розробки медичних приладів і систем, які пов’язані з розробкою мікропроцесорних систем керування для медичної техніки, розробкою нових видів фізіотерапевтичної медичної техніки, вивченню дії фізіотерапевтичних впливів на біологічні об’єкти.

Керівник: проф. Сокол Є.І.

 

Тракторобудування

Розробка гідрообємних трансмісій транспортних засобів.

Створення нових зразків автотракторної техніки.

Експериментальні дослідження ходових частин та силових агрегатів тракторів та автомобільної техніки.

Керівник: проф.Самородов В.Б.

 

Електроізоляційна та кабельна техніка

Розробка технологій проектування, випробувань та виробництва силових електричних кабелів та оптоволоконних ліній зв’язку.

Вдосконалення методів дослідження параметрів електричної ізоляції.

Дослідження в галузі кваліфікації (перевірки відповідності умовам максимальної проектної аварії) електрообладнання атомних електричних станцій-контрольних та силових кабелів; електродвигунів.

Керівник: проф. Гурин А.Г.

 

Промислова екологія

Створення нових технологічних процесів, обладнання й автоматизація процесів з метою підвищення ступеню утилізації сировини, зменшення промислових відходів і викидів, утилізації і переробки твердих, рідких промислових і побутових відходів на основі теорії хіміко-технологічних процесів, екології, біотехнології і екобіотехнології

Керівник: проф. Шапорєв В.П.

 

Сучасні інформаційні технології управління регіональними енергокомплексами

Моделювання споживання паливно-енергетичних ресурсів в масштабах регіону країни. Створення удосконалених моделей споживання теплової та електричної енергії в комунально-побутовому секторі підчас опалювального сезону, вивчення впливу повноти задоволення попиту на тепло, електрику та природний варильний газ.

Синтез оптимальних алгоритмів управління роботою джерел централізованого теплопостачання з метою досягнення компромісу між якістю та економічністю теплозабезпечення житлових масивів.

Керівник: проф. Вороновський  Г. К.

 

Оптимальне управління, діагностика і прогнозування надійності складних теплоенергетичних систем

Розвиток теорії та практики оптимального управління, діагностики і прогнозування надійності складних теплоенергетичних систем, в тому числі енергоблоків теплових та атомних електростанцій, з метою підвищення ефективністі і безпеки функціонування енергогенеруючих комплексів.

Вдосконалювання технологій проектування та експлуатації об’єктів атомних енергогенеруючих комплексів

Керівник:  проф. Єфімов О.В.

 

Управління складними техніко-економічними та соціально-економічними системами

Створення інтегрованих комплексів інформаційних моделей підтримки процесів адаптивного проектування та перспективного реінжинірингу складних інформаційно-управляючих систем автоматизованих систем управління технологічних процесів та керування техніко-екномічних систем зокрема, в газотранспортній та газодобувній галузях

Керівник: проф. Годлєвський М.Д.

 

Фізика низьковимірних систем та надпровідності

Дослідження проблем стійкості та фізичні механізми генезису високотемпературних надпровідників та низьковимірних систем; вивчення оптичних властивостей багатошарових структур для оптоелектроніки; лазерні технології та спектроскопія; дослідження поверхонь дзеркал для діагностики плазми в термоядерних реакторах; розробка чутливих елементів екологічних датчиків; методика синтезу наноматеріалів у невагомості; розробки в галузі оптоволоконної техніки та голографії.

Керівник:  проф. Мамалуй А.О.

 

Рухомий склад залізниць

Розробка та створення об’єктів високошвидкісного магнітолевітуючого транспорту з використанням надпровідності.

Керівник: проф. Омельяненко В.І.

 

Матеріалознавства металевих та полімерних композиційних матеріалів

Проведення фундаментальних та прикладних досліджень щодо зміни структури або модифікації складу та властивостей конструкційних матеріалів.

Розроблення технологій та створення нанокристалевих дисперсно-зміцнених композитів на основі міді у вигляді фольг і покриттів з рівнем властивостей, які перевищують сучасні сплави та композити.

Розроблення технологій хіміко-термічної обробки металів з використанням органічних носіїв азоту, бору, вуглецю

Керівник: проф. Ільїнський О.І.

 

† 05.01.2012 16:25:00